Όροι & Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Εισαγωγή

H www.paymygold.gr είναι η ιστοσελίδα αγοράς και πώλησης κοσμημάτων χρυσού, πολύτιμων λίθων, ρολογιών και εν γένει κοσμημάτων (εφεξής «προϊόντα») μέσω του Διαδικτύου ή/και με οποιοδήποτε άλλο τεχνικό μέσο επικοινωνίας και ανήκει στην εταιρία με διακριτικό τίτλο «PAYMYGOLD», η οποία εδρεύει στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 12-14 με ΑΦΜ 800487983 της Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών (εφεξής «PAYMYGOLD»).

Αποδοχή & Τροποποίηση Όρων

Οι υπηρεσίες της PAYMYGOLD διατίθενται σύμφωνα με τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις και τους κανόνες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας και θεωρείται ότι τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα.

Η PAYMYGOLD διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, χωρίς προηγούμενη ρητή συναίνεση των χρηστών.

Ασφάλεια ιστοσελίδας

Η PAYMYGOLD έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας. Ωστόσο, για τεχνικά προβλήματα που ξεπερνούν τις δυνατότητες και τον έλεγχο της, όπως ιοί, κ.ο.κ., καθώς και σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας ή ενόχλησης που θα προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την προσωρινή ή μόνιμη δυσλειτουργία της ιστοσελίδας η PAYMYGOLD δε φέρει καμία ευθύνη.

Η PAYMYGOLD διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διακοπής της πρόσβασης στην ιστοσελίδα σε κάθε επισκέπτη/χρήστη που παραβιάζει τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσεως της παρούσας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για τη χρήση της ιστοσελίδας μας, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ειδικότερα, θα πρέπει να δώσετε το πραγματικό σας όνομα, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και άλλες πληροφορίες που θα σας ζητηθούν. Επιπλέον, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τις λεπτομέρειες πληρωμής που δηλώνετε και να επιβεβαιώσετε ότι είστε το πρόσωπο που αναφέρεται στις πληροφορίες που δώσατε. Οι πληροφορίες αυτές σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται, μεταφέρονται ή πωλούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιβληθεί από Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ).

Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, η paymygold χρησιμοποιεί τεχνολογία Secure Socket Layer (SSL) η οποία κρυπτογραφεί και προστατεύει τα δεδομένα που στέλνετε μέσω του διαδικτύου

Πολιτική Cookies

Η PAYMYGOLD έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για την άρτια λειτουργία των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπως η παρούσα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, καθώς και δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της πύλης, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες και να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η παρούσα ιστοσελίδα. Η εκ μέρους σας χρήση της παρούσας δηλώνει την συναίνεσή σας στην εκ μέρους μας χρήση των cookies που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργίας αυτής.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει το αποκλειστικό δικαίωμα της PAYMYGOLD στα έργα  διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα και σε οιοδήποτε μέσο επικοινωνίας με και προς την PAYMYGOLD.

Σε περίπτωση παραβίασης του δικαιώματος αυτού της PAYMYGOLD, θα επέρχονται οι κυρώσεις που προβλέπονται με  τον Ν. 2121/93 («Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας») και τους λοιπούς οικείους κανόνες διανοητικής ιδιοκτησίας που ισχύουν διεθνώς και στην Ελλάδα.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία:

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της παρούσης ηλεκτρονικής ιστοσελίδας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (ενδεικτικά: Οδηγία 2000/31/ΕΚ και ΠΔ 131/2003 για το «Ηλεκτρονικό Εμπόριο»), καθώς επίσης και από τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους της Ελληνικής επικράτειας. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη λειτουργία της παρούσας, αρμόδια αποκλειστικά είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

Β.  Όροι Αγοράς Προϊόντων

Ευθύνη Επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης δεσμεύεται ρητώς ότι οι παρεχόμενες από αυτόν πληροφορίες είναι αληθείς, είναι ενήλικας και δύναται να προβεί μέσω της ηλεκτρονικής αυτής σελίδας, ή/και με κάθε άλλο τρόπο και μέσο επικοινωνίας μέσω αυτής, στην εκπλήρωση των συναλλακτικών δεσμεύσεων που θα αναλάβει. Η PAYMYGOLD επιφυλάσσεται και δικαιούται να ζητά τυχόν πρόσθετες πληροφορίες για τη διασταύρωση των υποβληθέντων στοιχείων.

Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ρητώς ότι τα  προς πώληση προϊόντα δεν προέρχονται από παράνομες πηγές όπως και ειδικότερα, ότι δεν αποτελούν προϊόντα υπεξαίρεσης, υφαίρεσης, κλοπής, κλεπταποδοχής ή οιασδήποτε παρεμφερούς παράνομης πράξης, η οποία  προβλέπεται και τιμωρείται από τους γενικούς και ειδικούς ποινικούς και λοιπές διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Αγορά προϊόντων

Η PAYMYGOLD αγοράζει προϊόντα χρυσού, ρολόγια και διαμάντια, τα οποία και της αποστέλλει (σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα κατωτέρω) ο επισκέπτης/χρήστης της παρούσας. Εκτίμηση και προσφορά αγοράς άλλων κοσμημάτων, άλλων πολύτιμων μετάλλων ή άλλων πολύτιμων λίθων θα διεκπεραιώνεται κατόπιν προηγούμενης ειδικής συνεννόησης της PAYMYGOLD με τον επισκέπτη/χρήστη.

Η PAYMYGOLD δεν αποδέχεται (i) ψεύτικα κοσμήματα (π.χ. επίχρυσα, faux bijoux κτλ), (ii) αντικείμενα που δεν περιέχουν κάποιο πολύτιμο μέταλλο, (iii) ημιπολύτιμους λίθους ή μη πολύτιμους λίθους. Σε περίπτωση προϊόντων μη αποδεκτών, η PAYMYGOLD δεν θα προβαίνει σε εκτίμηση αυτών και θα επιστρέφονται δαπάνη του επισκέπτη/χρήστη.

Η PAYMYGOLD εφόσον της ζητηθεί και κατά τη διακριτική της ευχέρεια μπορεί να αφαιρέσει και να επιστρέψει τυχόν πολύτιμους λίθους, ημιπολύτιμους ή μη πολύτιμους λίθους στον επισκέπτη/χρήστη με ασφάλιση και δαπάνες του ιδίου.

Δηλώσεις PAYMYGOLD

Η PAYMYGOLD δε φέρει ευθύνη για την κατάσταση στην οποία παραλαμβάνει τα αποσταλμένα προς εκτίμηση προϊόντα, όπως για τυχόν ελάττωμα ή αναληθή στοιχεία/χαρακτηριστικά όσον αφορά την ποιότητα, βάρος, περιεκτικότητα σε χρυσό κτλ.  Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, η διαδικασία ανοίγματος του εκάστοτε πακέτου βιντεοσκοπείται.

Η PAYMYGOLD δηλώνει ότι δεν θα παραλαμβάνει προς εκτίμηση και αγορά προϊόντα πέραν των πεντακοσίων (500 gr) γραμμαρίων χρυσού ή/και διαμάντια συνολικού βάρους πέραν του 1,50 καράτια ανά τεμάχιο και ανά αποστολή.

Η PAYMYGOLD έχει δικαίωμα  να απορρίψει αναιτιολόγητα ή να αποποιηθεί την αγορά ή εκτίμηση προϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη αίτηση του επισκέπτη/χρήστη κατά τη βούληση της, μπορεί δε να ακυρώσει την συναλλαγή οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και  αιτία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του επισκέπτη/χρήστη, ιδίως δε σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο επισκέπτης/χρήστης δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της συναλλαγής με την PAYMYGOLD, όπως ανακριβή  περιγραφή των προϊόντων που θα αποσταλούν στην PAYMYGOLD ή/και δήλωση αναληθών στοιχείων επικοινωνίας ή/και ελλιπών στοιχείων ταυτότητας εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη.

Έγγραφα πιστοποίησης

Ο επισκέπτης/χρήστης για τα προϊόντα που επιθυμεί να πωλήσει θα πρέπει να παρέχει στην PAYMYGOLD υπογεγραμμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής του ταυτότητας/Διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., καθώς και την έντυπη φόρμα περιγραφής των προϊόντων που λαμβάνει από την PAYMYGOLD, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (ενδεικτικά ισχύουσα διεύθυνση, Α.Δ.Τ., τηλέφωνο επικοινωνίας), ο αριθμός και το είδος των προϊόντων που θα αποστείλει στην PAYMYGOLD, με σκοπό την εκτίμηση και την πώληση τους.

Αποστολές & Ασφάλιση

Οι αποστολές και επιστροφές, είναι δωρεάν και θα πραγματοποιούνται με την εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) ΠΟΡΤΑ – ΠΟΡΤΑ των ΕΛΤΑ.

Τα προϊόντα που αποστέλλονται από τον επισκέπτη/χρήστη είναι ασφαλισμένα κατά τη μεταφορά τους για απώλεια ή/και καταστροφή έως το ποσό των δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000 ευρώ) ανά αποστολή.

Σε περίπτωση που το δέμα δεν περιέχει ή/και περιέχει ελλιπή προϊόντα επί τη βάσει των περιγραφόμενων προϊόντων στη φόρμα  του επισκέπτη/χρήστη, ο τελευταίος θα ενημερώνεται άμεσα. Ο επισκέπτης/χρήστης, έχει δικαίωμα να ασφαλίσει τα αποσταλμένα προϊόντα για μεγαλύτερη αξία, πέραν του ποσού των δύο χιλιάδων Ευρώ (€ 2.000) ανά αποστολή, καταβάλλοντας ο ίδιος το αντίτιμο της επιπλέον ασφάλισης και υπό την προϋπόθεση προσκόμισης νόμιμων παραστατικών δηλωτικών της αξίας των αποσταλμένων προϊόντων. Τα ανωτέρω θα εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις επιστροφής στον αρχικό αποστολέα επισκέπτη/χρήστη σε περίπτωση υπαναχώρησης.

Απαγορεύεται να αποστέλλονται προϊόντα χωρίς προηγούμενη παραγγελία ή/και χωρίς ειδική συνεννόηση της PAYMYGOLD με τον επισκέπτη/χρήστη. Αν η αποστολή αυτή πραγματοποιηθεί η PAYMYGOLD, δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια είτε να επιστρέψει την αποστολή των προϊόντων στον επισκέπτη/χρήστη με δαπάνες του δια αντικαταβολής, είτε να εκτιμήσει τα προϊόντα και να υποβάλλει στον επισκέπτη/χρήστη προσφορά εκτίμησης.

Εκτίμηση Προϊόντων

Η εκτίμηση των προϊόντων θα διεκπεραιώνεται από την PAYMYGOLD εντός τεσσάρων (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους. Η PAYMYGOLD οφείλει να ενημερώσει εγγράφως ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τεχνικό μέσο τον επισκέπτη/χρήστη για το αποτέλεσμα της εκτίμησής της και το ύψος της προσφοράς της, βάσει της τρέχουσας τιμής του προϊόντος, η οποία εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς, το βάρος ή/και την περιεκτικότητα (καράτια) και όχι περιοριστικά από την σπανιότητα ή/και τη χρονολογία κατασκευής. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με την εκτίμηση αγοράς και δεν την αποδέχεται, θα εφαρμόζονται τα τηρούμενα στην ενότητα «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ».

Αποδοχή ή Απόρριψη Προσφοράς

Ο επισκέπτης χρήστης αφού ενημερωθεί τηλεφωνικά ή εγγράφως για την εκτίμηση και προσφορά της PAYMYGOLD μπορεί να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει.

Σε περίπτωση αποδοχής η  PAYMYGOLD καταβάλει στον επισκέπτη/χρήστη το συμφωνηθέν ποσό εντός (4) τεσσάρων εργάσιμων ημερών όπως περιγράφεται στην ενότητα «τρόποι πληρωμής». Σε περίπτωση απόρριψης τα προϊόντα επιστρέφονται εντός (4) τεσσάρων εργάσιμων ημερών στον επισκέπτη/χρήστη χωρίς έξοδα αποστολής.

Οι τηλεφωνικές κλήσεις με τον πελάτη για τη διαβίβαση και συμφωνία της εκτίμησης και προσφοράς,  ενδέχεται να ηχογραφούνται από την PAYMYGOLD, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Αν ο επισκέπτης/χρήστης μεταβάλλει τη βούλησή του, κατόπιν της πληρωμής του και για οποιονδήποτε λόγο, έχει δικαίωμα εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της προσφοράς της PAYMYGOLD με οποιοδήποτε μέσο τεχνικής επικοινωνίας έχει δηλώσει, να υπαναχωρήσει εγγράφως ή τηλεφωνικά ή/και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και μέσο.

Σε αυτήν την περίπτωση, η PAYMYGOLD θα επιστρέφει στον επισκέπτη/χρήστη τα εκτιμημένα προϊόντα εντός (4) τεσσάρων εργάσιμων ημερών, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης επιστροφής του καταβληθέντος τιμήματος από αυτόν αποκλειστικά με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό που του έχει δηλώσει η PAYMYGOLD.

Τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων θα επιβαρύνουν την PAYMYGOLD. Σε περίπτωση μη εκδήλωσης της υπαναχώρησης εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας, ο επισκέπτης/χρήστης θεωρείται ότι αποδέχεται την προσφορά – εκτίμηση αγοράς της PAYMYGOLD και έκτοτε δεν θα δικαιούται να αξιώσει την επιστροφή των προϊόντων και τη δοθείσα αξία τους, καθώς η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωμένη και μη αναστρέψιμη.

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα παραδίδονται στον επισκέπτη/χρήστη στο βαθμό αλλοίωσης που συνεπάγεται η εργαστηριακή ανάλυση εκτίμησης τους, όπως ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης έχει εξουσιοδοτήσει την PAYMYGOLD να πράξει.

Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή στον επισκέπτη/χρήστη των εκτιμημένων προϊόντων, θα γίνεται εντός (4) τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την εκτίμηση των προϊόντων, όπως αναφέρεται στην ενότητα εκτίμηση προϊόντων.

Για τις εντός Ελλάδας Πληρωμές, αυτές θα γίνονται με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο επισκέπτης/χρήστης ή με αποστολή επιταγής στο όνομα του επισκέπτη/χρήστη.

Ο επισκέπτης/χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων και του τρόπου καταβολής του εισπρακτέου ποσού. Ο επισκέπτης/χρήστης θα επιβαρύνεται με τις τυχόν δαπάνες για την δια εμβάσματος ή άλλο τρόπο καταβολής του τιμήματος, καθώς και τους τυχόν προβλεπόμενους φόρους και τέλη που συνήθως επιβαρύνουν τον πωλητή.

Τιμολόγιο αγοράς της συναλλαγής θα αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο επισκέπτης/χρήστης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα 4-5 εργάσιμες από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

 

Γ. Όροι Παρακαταθήκης Προϊόντων

Η PAYMYGOLD παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη τη δυνατότητα παραλαβής προς φύλαξη και επίδειξη για πιθανή πώληση προϊόντων (« παρακαταθήκη»), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

  1. Η σύμβαση παρακαταθήκης συνάπτεται είτε σε ένα καταστήματά μας σε προκαθορισμένο ραντεβού είτε  με αποστολή.
  2. Η PAYMYGOLD πρέπει να ελέγξει με δικά της μέσα και υπαλλήλους το προσκομισθέν προϊόν του πελάτη, εγκρίνει την κατάσταση του, τα χαρακτηριστικά του, την αξία του και να συμφωνήσει ο επισκέπτης/χρήστης.
  3. Να υπογραφεί ειδική έντυπη συμφωνία, που θα αναφέρει την τιμή διάθεσης του προϊόντος, το χρόνο της παρακατάθεσης και την προμήθεια της PAYMYGOLD.

Διάρκεια

Η διάρκεια της παρακαταθήκης ορίζεται τρίμηνη, με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον (3) τρεις μήνες κατά τη διάρκεια δε αυτής η PAYMYGOLD οφείλει, εφόσον έχει την δυνατότητα και ευχέρεια, να εκθέτει τα παραπάνω περιγραφόμενα αντικείμενα στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, σε διεθνείς αγορές της απολύτου επιλογής του (εκθέσεις, internet κλπ.) και εν γένει να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη με σκοπό τη λιανική πώληση τους.

Τίμημα Πώλησης/Προμήθεια PAYMYGOLD

Η PAYMYGOLD δύναται να πωλήσει τα προϊόντα στη συμφωνηθείσα τιμή μέσα στην προσδιορισμένη χρονική περίοδο, με μόνη δυνατότητα έκπτωσης ενός 10%, προκειμένου να επιτευχθεί η πώληση.

Εφόσον τα παραπάνω προϊόντα πωληθούν εντός τριών (3) τριών μηνών  από την υπογραφή της σύμβασης παρακαταθήκης, η  PAYMYGOLD θα παρακρατήσει ως αμοιβή – προμήθεια της, το ποσοστό 20% του τιμήματος λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η PAYMYGOLD υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει τον επισκέπτη/χρήστη για την γενομένη πώληση, το πολύ εντός είκοσι (20) ημερών, και  να του αποδώσει άμεσα την πληρωμή αφού έχει αφαιρέσει την αντίστοιχη αμοιβή – προμήθεια της, όπως ορίζεται παραπάνω.

Επιστροφή προϊόντων

Σε περίπτωση που μέσα στο ανωτέρω αναφερόμενο χρονικά διάστημα των τριών (3) μηνών, τα προϊόντα δεν πωληθούν ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τα παραλάβει από το κατάστημα της PAYMYGOLD είτε να του αποσταλούν με δικά του έξοδα αποστολής και ασφάλισης.

Εάν ο παρακαταθέτης επιθυμεί να του επιστραφούν όλα ή κάποια από τα παραπάνω περιγραφόμενα προϊόντα, πριν τη συμπλήρωση της προθεσμίας των τριών (3) μηνών, έχει το δικαίωμα αυτό, εφόσον ενημερώσει την PAYMYGOLD τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα πριν την προσδοκώμενη επιστροφή τους, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη πωληθεί σε ορισμένο πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση, για την επιστροφή όλων ή κάποιου από τα παραπάνω περιγραφόμενα αντικείμενα,  ο παρακαταθέτης οφείλει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

(1)  να επικοινωνήσει τηλεφωνικά σε εργάσιμη ημέρα στο τηλέφωνο: 210 3227999 ή να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

(2) να προσκομίσει μαζί του για την παραλαβή των προϊόντων, την αστυνομική του ταυτότητα και το πρωτότυπο αντίτυπο της έγγραφης σύμβασης παρακαταθήκης που έχει στην κατοχή του.

 

Δ. Όροι Πώλησης Προϊόντων

Η PAYMYGOLD παρέχει τη δυνατότητα όπως ο επισκέπτης/χρήστης προβεί σε αγορά των προϊόντων που διαθέτει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

Περιορισμός Ευθύνης

Η PAYMYGOLD έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Η PAYMYGOLD δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν τον ισχύοντα Φ.Π.Α. Οι τιμές αυτές αφορούν στα προϊόντα που είναι διαθέσιμα. Η PAYMYGOLD επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει ελεύθερα τις τιμές της, ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολογία.

Αποστολές Προϊόντων

Όλες οι αποστολές στην Ελλάδα γίνονται δωρεάν με την ταχυμεταφορική ΕΛΤΑ COURIER.

Οι αποστολές στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. γίνονται με την ταχυμεταφορική FEDEX και είναι δωρεάν για παραγγελίες άνω των 200 ευρώ. Για παραγγελίες κάτω των 200 ευρώ η χρέωση είναι 9.95 ευρώ.

Οι παραγγελίες αποστέλλονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων συνήθως σε 24 ώρες. Η PAYMYGOLD δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις σε αποστολές που προκλήθηκαν από καιρικές συνθήκες, διεθνή τελωνειακά θέματα ή οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις πέραν του ελέγχου της.

Όταν η παραγγελία αποσταλεί, η PAYMYGOLD αποστέλλει ένα e-mail, με τον αριθμό φορτωτικής και ένα σύνδεσμο για την παρακολούθηση της κατάστασης της αποστολής στο site του συνεργαζόμενου κούριερ.

Επιστροφές προϊόντων

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο επισκέπτης/χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος με την αγορά του, τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν εντός (14) δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας και μπορεί να επιλέξει μεταξύ αλλαγής είδους, παροχής πιστωτικού υπολοίπου ή επιστροφής χρημάτων. Το κόστος επιστροφής είναι δωρεάν για τις εντός Ελλάδας παραγγελίες. Για τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον επισκέπτη/χρήστη.

  • Αλλαγή Είδους

Τα προϊόντα μπορούν να αλλαχθούν με οποιοδήποτε διαθέσιμο είδος.

  • Επιστροφή Χρημάτων

Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται άμεσα από την στιγμή που τα επιστρεφόμενα είδη παραληφθούν και ελεγχθούν. Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται μόνο στην αρχική πιστωτική κάρτα, ή τραπεζικό λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για να πληρωθεί η παραγγελία. Ο χρόνος επεξεργασίας ποικίλει ανάλογα την τράπεζα και το είδος της πιστωτικής κάρτας.

Προκειμένου να γίνει δεκτή η επιστροφή, όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση με τις ετικέτες, την αρχική τους συσκευασία,  τα συνοδευτικά κτλ.

Η συσκευασία της αποστολής πρέπει να είναι ασφαλής έτσι ώστε να μην προκληθεί κάποια φθορά κατά τη μεταφορά επιστροφής των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση η PAYMYGOLD δεν φέρει την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προϊόντος κατά τη μεταφορά επιστροφής και δεν υποχρεούται σε αντικατάσταση ή αποζημίωση των προϊόντων.

Δεν γίνονται επιστροφές σε εκπτωτικά προϊόντα. Η PAYYGOLD διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί επιστροφές που δεν είναι εξουσιοδοτημένες ή/και δεν αποστέλλονται σύμφωνα με τους όρους επιστροφής που αναγράφονται λεπτομερώς online καθώς και στις οδηγίες που συνοδεύουν την κάθε παραγγελία. Σε περίπτωση μη-εγκεκριμένων ή μη αποδεκτών επιστροφών, τα προϊόντα θα επιστρέφονται στη διεύθυνση αποστολής της αρχικής παραγγελίας.

Οδηγίες Επιστροφής

Για την επιστροφή ενός προϊόντος ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το δελτίο επιστροφής καθώς και το έντυπο του courier που εσωκλείεται στο πακέτο που έχει παραλάβει για να συνοδεύσουν την επιστροφή. Στη συνέχεια θα πρέπει να καλέσει το συνεργαζόμενο courier ώστε να παραλάβει το πακέτο της επιστροφής από τον χώρο του.

Τρόποι Πληρωμής

Οι ακόλουθοι τρόποι πληρωμής γίνονται δεκτοί:

  • Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα

Όλες οι συναλλαγές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα πραγματοποιούνται στην ασφαλή πλατφόρμα της AlphaBank που δέχεται VISA – MASTERCARD – MAESTRO – AMEX – DINERS.

  • Αντικαταβολή

Η πληρωμή με αντικαταβολή είναι δωρεάν και διαθέσιμη μόνο στην Ελλάδα για παραγγελίες μέχρι 500 ευρώ. Η πληρωμή θα πρέπει να πραγματοποιείτε κατά τη στιγμή της παράδοσης από τον οδηγό. Βεβαιωθείτε ότι κάποιος θα είναι παρών μεταξύ 9:00 και 17:00 για να υπογράψει και να πληρώσει για την παράδοση.

  • Τραπεζικό Έμβασμα

Πληρωμές με έμβασμα γίνονται δεκτές στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Bank Name: Alpha Bank

Account Number: 114 00 2320 004492

IBAN: GR98 0140 1140 1140 0232 0004 492

SWIFT: CRBAGRAA

Account Holder: PAYMYGOLD

Το ποσό που εισπράττεται στον λογαριασμό της η PAYMYGOLD  θα πρέπει να αντιστοιχεί στο ακριβές αντίτιμο της παραγγελίας σας. Τυχόν τραπεζικά έξοδα θα πρέπει να καλύπτονται από τον πελάτη.

Για να αποφευχθούν καθυστερήσεις ο επισκέπτης/χρήστης καλείται  να αναφέρει τον αριθμό της παραγγελίας στην πληρωμή. Επίσης, οι παραγγελίες θα διεκπεραιώνονται μόλις επιβεβαιωθεί η εκάστοτε πληρωμή. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως (3) τρεις εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με τη διαδικασία της τράπεζας.

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής

Αν ο επισκέπτης/χρήστης βρει κάποια άλλη εταιρεία, εντός της ΕΕ, που χρησιμοποιεί το ευρώ, και προσφέρει το ίδιο προϊόν με αυτό που αγόρασε από την PAYMYGOLD σε φτηνότερη τιμή, η PAYMYGOLD θα επιστρέψει τη διαφορά μέσα σε 10 ημέρες από την ενημέρωσή της.

Στην περίπτωση αυτή ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να αποστείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο [email protected] με τα στοιχεία του άλλου εμπόρου και ιδίως την ιστοσελίδα του, όπου εμφανίζεται το φθηνότερο ίδιο προϊόν. Μόλις η PAYMYGOLD ελέγξει και πιστοποιήσει ότι υπάρχει ταύτιση μεταξύ των προϊόντων σε κύρια χαρακτηριστικά, όπως τύπος, είδος, μάρκα, χρονολογία κυκλοφορίας, υλικά κατασκευής, κλπ., θα καταβάλει το ποσό της διαφοράς τιμής μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Η παρούσα εγγύηση αφορά μόνον διαδικτυακές πωλήσεις με αναρτημένα προϊόντα και τιμές στο διαδίκτυο και όχι πωλήσεις κατόπιν ειδικής προσωπικής – ιδιωτικής διαπραγμάτευσης, ή από πλατφόρμες δημοπρασιών (π.χ. ebay), ή από προϊόν εκκαθάρισης, πτώχευσης, διάλυσης, κλπ.

 

Ακύρωση ή αλλαγή Παραγγελίας

Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας ή αλλαγή διεύθυνσης ή πληρωμής, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να στείλει email στο [email protected] Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μέχρι τη στιγμή που έχει ενημερωθεί για την αποστολή της παραγγελίας μέσω e-mail. Μετά από αυτό το σημείο δεν υπάρχει δυνατότητα για ακυρώσεις ή αλλαγές στην παραγγελία.